ایروبیک نان ایمپکت (بدون ضربه)

شامل حرکاتی است که هنگام اجرا هر دو پا همزمان روی زمین قرار دارد و بیشتر شامل حرکات قدرتی و کششی همانند حرکات اسکات(Squat) و لانج(Lunge) است که از این حرکات در گرم کردن و سرد کردن می توان استفاده کرد.

Leave a Comment