انقباض یک عضله سبب کشش عضله مخالف می شود. پلایومتریک نوعی تمرین قدرتی است که سبب افزایش فشار بیشتر روی عضلات موافق و مخالف حرکت می شود و شامل اجرای حرکت های انفجاری است که نیروی قابل انقباض در حرکت قبلی به افزایش نیروی کشش در حرکت بعدی کمک می کند.

Leave a Comment